Diamant Neon - Paracheirodon innesi

paracheirodon_innesi_13_diamond